Vallès, Romà

 

Heracli - Acrylic - 60x60cm - 1.800  € Heraclyt-Collatge - Mixt - 90x70 - 2000 €
 

 
Heraclyt-Collatge - Mixt - 60x40 - 1.000 € Between centuries 1 - Acrylic on canvas - 50 x 50 - 900 €
 

 
Between centuries 2 - Acrylic on canvas - 50 x 50 - Col·lecció Canals €

email:
Copyright © Canals, Galeria d'Art 2007