Vallès, Romà

 

Heracli - Acrylic - 60x60cm - Col·lecció Canals € Between centuries 1 - Acrylic on canvas - 50 x 50 - Col·lecció Canals €
 

 
Between centuries 2 - Acrylic on canvas - 50 x 50 - Col·lecció Canals €

email:
Copyright © Canals, Galeria d'Art 2007